Łuk Mużakowa

Pozytywny element ukształtowania powierzchni terenu Łuku Mużakowa stanowi, wygięty w kształcie otwartego ku północy wyraźnego łuku, pasu wzgórz moren czołowych. Jest to jedna z najładniejszych i najlepiej zbadanych na świecie spiętrzonych moren czołowych, form odzwierciedlających zarys małego języka lądolodu, o szerokości nie przekraczającej 20 kilometrów.

Z powodu walorów przyrodniczych i geologicznych poska cześć Łuku Mużakowa w roku 2001, zawierająca ciąg wzgórz morenowych, poszerzonych w kierunku południowo wschodnim o strefę malowniczej doliny Nysy Łużyckiej objęta została ochroną prawną w formie Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" o powierzchni 18 200 ha.

W roku 2006 niemiecka część Łuk Mużakowa uzyskała certyfikat siódmego narodowego geoparku Niemiec. Natomiast polska strona Łuku Mużakowa w 2009 roku jako pierwszy obszar w Polsce otrzymała certyfikat Ministerstwa Środowiska nadający mu rangę Pierwszego Geoparku Krajowego. Nadanie rangi Krajowego Geoparku wynika z występowania na tym obszarze miejsc o specjalnym znaczeniu dla nauk o Ziemi, czyli tzw. geotopów. W polskiej części Łuku rozpoznano i udokumentowano 34 geotopy.

Wyróżnikiem Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa jest specyficzny krajobraz polodowcowy i pogórniczy. Na jego obszarze znajduje się także wiele świadectw rozwoju przemysłowego w XIX i XX wieku. Obok fragmentów budowli i wyrobisk górniczych są to również założenia ogrodowe, których najlepszym przykładem jest polsko-niemiecki Park Mużakowski/Muskauer Park założony przez księcia Hermanna von Pückler - Muskau. Obiekt ten jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO i stanowi przykład najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej dziewiętnastego stulecia. Równie interesujący jest Park Rododendronów w Kromlau z obiektami architektury ogrodowej wykonanymi z łużyckich słupów bazaltowych.

Walory geoparku prezentowane są w centrach informacyjnych w Jerishke po stronie niemieckiej i w Łęknicy po stronie polskiej. Przez geopark poprowadzono liczne ścieżki piesze i rowerowe oraz szlaki turystyczne, przedstawiające rozwój Doliny Nysy Łużyckiej, dawne górnictwo i rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz rozwój przemysłu szklarskiego.

W 2012 r. została oddana do użytku doskonale urządzona ścieżka geoturystyczna Dawna kopalnia Babina. Znajduje się ona w sąsiedztwie Łęknicy, w pobliżu Parku Mużakowskiego. Ścieżka ma długość około 5 km i przebiega przez fragment obszaru należącego do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni Przyjaźń Narodów – Szyb Babina.

Do interesujących obiektów przyrodniczych należy rezerwat Nad Młyńską Strugą o powierzchni 132,56 ha. Jest to rezerwat leśny, który chroni fragmenty nadrzecznych lasów łęgowych położonych w rejonie ujścia do Nysy Łużyckiej meandrującej rzeki Skrody. Występują w nim pojedyncze okazy jodły pospolitej. Rezerwat można zwiedzać poruszając się ścieżką przyrodniczą, oznakowaną tablicami informacyjnymi.


opracowano na podstawie artykułu  autorstwa Jacka Koźmy www.pgi.gov.pl